THEKER ROBOTICS S.L.

CONVOCATÒRIA A LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

L’Administradora única convoca als senyors socis i les senyores sòcies de la societat “THEKER ROBOTICS, S.L. a la Junta General Ordinària que es celebrarà al domicili fiscal, situat al Carrer Roc Boronat 117, 2n 7-8, anualment, el primer dilluns de cada mes de maig a les 20h, per tractar dels assumptes continguts a la següent

ORDRE DEL DIA:

1. Examen i, si escau, aprovació dels Comptes Anuals de l’últim exercici tancat.

2. Examen i, si escau, aprovació de la proposta de distribució de l’últim exercici tancat.

3. Aprovació, si escau, de la gestió realitzada per l’Administradora Única de la societat.

Els socis i sòcies compten amb el dret d’informació reconegut a l’article 196 de la Llei de Societats de Capital. A més, de conformitat amb l’establert a l’article 272 de la llei de Societats de Capital, es recorda el dret que correspon als senyors socis i a les senyores sòcies de sol·licitar i obtenir de manera immediata i gratuïta de part de la Societat, els documents sotmesos a la aprovació de la Junta. A Barcelona, a 5 de gener de 2022 Sa Carla Gómez Cano, Administradora Única